chứng minh công thức toán học

#1
f(x)=
(*)(*)
với (*)(*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) có dạng y
và (d) :y=

CHỨNG MINH:
d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt thuộc 2 nhánh của đồ thị (C)thì
phương trình f(x) có 2 nghiệm
,
thỏa:
điều này \Leftrightarrow với a.f(
) (*):confused:

%%-nhánh phải:
\Leftrightarrow
(*):confused:
=x(với x chính là tiệm cận đứng của (C))
thank.............
 
Top