Lời chào từ Trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội)

audikid

New Member
Tham gia ngày
15/6/11
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm
1
Xin chào các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n,

Mình mang đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n 1 s[FONT=&quot]ố[/FONT] thông tin v[FONT=&quot]ề[/FONT] Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Trãi (NTU), các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o nhé! :)

1. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Trãi tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n sinh Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c chính quy các ngành: Kinh t[FONT=&quot]ế[/FONT], QTKD, Tài chính Ngân hàng, K[FONT=&quot]ế[/FONT] toán, Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n trúc, Thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t kê đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a, Thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t kê n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i th[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. M[FONT=&quot]ọ[/FONT]i thông tin liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] theo SĐT sau: 04 6273 4720/ 0904 242 958 – Website: www.ntu.vn.
Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c b[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đang ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đón b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.

2. Ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình đào t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng C[FONT=&quot]ử[/FONT] nhân Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c FHM (CHLB Đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]c) và Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Sunderland (V[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c Anh) đang có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u su[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c b[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng giành cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. Hãy truy c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p va đăng ký nhanh b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nhé: 04 6273 4720/ 0904 242 958 – Website: www.ntu.vn ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c www.fhm-ntu.edu.vn

3. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Trãi tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n sinh Cao đ[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] (liên thông lên Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c) chuyên ngành Qu[FONT=&quot]ả[/FONT]n tr[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng máy tính và K[FONT=&quot]ế[/FONT] toán Doanh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n hãy đăng ký l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ngay đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có c[FONT=&quot]ơ[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u chính sách khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ừ[/FONT] Qu[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Sinh viên tài năng DR 3LOT. ĐT: 04 6273 4720/ 0904 242 958 – Website: www.ntu.vn

C[FONT=&quot]ả[/FONT]m [FONT=&quot]ơ[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT] quan tâm c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nhé!
 

Latest resources

Top